۲۰ کشور پرکاربر اینترنت جهان

♦️۲۰ کشور پرکاربر اینترنت جهان؛ ایران شانزدهمین کشور براساس تحقیق دانشگاه کالیفرنیا؛ تعداد کاربران اینترنت در ایران از سال ۲۰۰۰ تاکنون بیش از ۲۲ هزار درصد افزایش داشته است.